За нас - ДГ Синчец
Меню Затваряне

За нас

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪНШНА СРЕДА

ДГ”Синчец” се намира в централната част на град Бургас. То е общинско детско заведение, финансира се от общинския бюджет и предоставените му за ползване имоти са публична собственост по смисъла за ЗПУО.
Детското заведение се помещава в сграда специално построена за целта през 1962г.Има и филиал в кв.Горно Езерово.
Разполага с озеленен двор и спортна площадка. Капацитета на детското заведение е 160 деца разпределени в 4 групи и 1 група във филиал кв.Горно Езерово.
ДГ ”Синчец” е член на ОМИП, работи съвместно с културните институции в града.

ОСНОВНА ФОРМА

• Български език и литература
• Математика
• Околен свят
• Изобразително изкуство
• Физическа култура
• Конструиране и технологии
• Музика

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ

• Игрова дейност
• Разходки, екскурзии
• Спортни дейности
• Творчески дейности
• Експериментиране и елементарни опити
• Празници и развлечения.

БРОЙ ОСНОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ СЕДМИЧНО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

• Първа възрастова група – 11 основни
• Втора възрастова група – 13 основни
• Трета възрастова група – 15 основни и 2 допълнителни
• Четвърта възрастова група – 17 основни и 3 допълнителни

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Програмната система на ДГ „Синчец“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност:

• Хуманно-личностен
• Индивидуален
• Игрови
• Комплексно-интегрален
• Ситуационен
• Системно-структурен
• Дейностен

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основно форма и в допълнителни форми. Формите на педато.гогическо взаимодействие се организират в съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.